För dig i behov av hjälp

Blogg

Tvångslikvidation av bolag

226867-calculation

Det finns en hel del man måste göra för att driva ett aktiebolag, om några uppgifter ignoreras kan man hamna i situationen av ens bolag tvingas in i likvidation.

Likvidation kan ske på två sätt: genom påtvingad likvidation eller frivillig, denna artikel handlar ju om tvångslikvidation, men är man intresserad av hur detta sker frivilligt kan man besöka AvvecklaAktiebolag.se.

Bolagsverket är nästan alla gånger det organ som beslutat att ett aktiebolag ska undergå en tvångslikvidation. Detta kan ske på grund av en eller flera av de följande anledningarna:

 • Aktiebolaget har inte anmält någon av tre positionerna: behörig styrelse, verkställande direktör eller särskild delgivningsmottagare.
 • Aktiebolagets årsredovisning eller revisionsberättelse inte har kommit in till Bolagsverket elva månader eller mer efter räkenskapsårets utgång.
 • Aktiebolaget har krav på revisor men sådan har inte anmälts till Bolagsverket
 • Efter byte av redovisningsvaluta till svenska kronor har aktiebolaget inte registrerat ett aktiekapital eller minimikapital på 50 000 kronor om det är ett privat bolag, eller 500 000 kronor för ett publikt bolag, och bolaget har inte inom sex månader anmält den ökning av aktiekapitalet som krävs.
 • Efter avyttring av egna aktier, varit tvungen att minska aktiekapitalet till under de minimikapital nämnt ovan.

Ibland händer det att Tingsrätten kan besluta om likvidation, detta kan ske om aktiebolagets kapital har förbrukats eller om de är skyldiga att gå i likvidation enligt bolagsordningen.

Trots att beslut om tvångslikvidation sker antingen av Bolagsverket eller Tingsrätten, kan frågan om detta kommer från ett antal olika källor:

 • Eget initiativ från Bolagsverket
 • Styrelsen
 • En styrelseledamot
 • Verkställande direktör
 • En borgenär/fodringsägare
 • Någon annan vars rätt kan vara beroende av att någon existerar som kan företräda företaget.

En tvångslikvidation börjar först genom att ett föreläggande skickas ut från Bolagsverket till aktiebolaget. Det riktar sig även till samtliga aktieägare och borgenärer.

Aktieägare och borgenärer har möjligheten att yttra sig genom att under föreläggandets tidsram skicka in ett skriftligt yttrande till Bolagsverket.

I detta föreläggande kommer Bolagsverket att meddela vilka brister i bolaget som måste åtgärdas och inom vilken tidsram. Kan bolaget uppfylla dessa krav kan man undvika beslut om likvidation.

Handshaking